Jaarplan 2024 Nederlandse Arbeidsinspectie

Werkplekonderzoek Duwen-en-trekken Trillingen Geluid Klimaat Ergonomie


In het jaarplan 2024 focust de Nederlandse Arbeidsinspectie zich onder andere op de naleving en aanpak van arbeidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en door zwaar fysiek belastend werk. Daarbij kijkt het ook naar de werk- en leefsituatie van arbeidsmigranten. 

Raadpleeg het Jaarplan 2024

In het Jaarplan kijkt de Inspectie vooruit naar het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2023-2026. Uitgangspunt daarbij blijft onveranderd de wettelijke verantwoordelijkheid van werkgevers voor gezond, veilig en eerlijk werk. Toezicht en handhaving daarop vindt plaats. vanuit elf programma’s, waaronder:

  • Psychosociale arbeidsbelasting (psa), arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting; 
  • Asbest; 
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en ioniserende straling; 
  • Procesveiligheid Brzo en ARIE.

Daarnaast voert de Inspectie reactief werk uit op basis van meldingen of verzoeken en opsporingsonderzoek waar de inzet van strafrechtelijke interventies nodig is.

Overige aandachtsgebieden

Behalve het werk vanuit de programma’s, richt de Inspectie zich in 2024 ook op andere aandachtsgebieden: 

  • De aanwezigheid van een kwalitatief goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), plan van aanpak en een contract met een arbodienstverlener. 
  • Aandacht voor medezeggenschap bij de totstandkoming van het arbobeleid binnen hun organisatie. 
  • Meer en betere communicatie over de meldplicht van arbeidsongevallen en de mogelijkheid om arbeidsongevallen rechtstreeks bij de Arbeidsinspectie te melden. 
  • Aandacht voor de rol van bedrijfsartsen bij meldingen van arbeidsongevallen waarbij verzuim optreedt.

De rol van de SER

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. De SER adviseert en informeert daartoe werkgevers, werknemers en arbodeskundigen met het oog op goede werkomstandigheden. Het meerjarenplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan geven aan welke risico’s volgens de Inspectie expliciet aandacht vragen. Het informeren van het veld hierover zorgt voor meer bewustwording en het aanbrengen van de juiste focus binnen bedrijven.

Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners voor informatie over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

BRON: SER.nl

Scroll naar boven