Herziene ARIE-regeling (per 1 januari 2023 in werking getreden)

Herziene ARIE-regeling (per 1 januari 2023 in werking getreden) 2

De herziene regeling over de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is sinds 1 januari 2023 van kracht. Dat heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren én voor bedrijven die door de herziene regeling ARIE-plichtig worden. Alle ARIE-bedrijven moeten zich (opnieuw) aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wat is er verder veranderd? Je leest het hier.

De ARIE-regeling is op de volgende hoofdlijnen herzien.

  • De aanwijssystematiek is vereenvoudigd. Met deze aanwijssystematiek kunnen werkgevers bepalen of hun bedrijf ARIE-plichtig is. In de huidige ARIE-regeling is deze moeilijk toepasbaar voor de werkgever en daarom wordt in de herziene regeling uitgegaan van een vastgestelde lijst van stoffen met bijbehorende drempelwaarden.
  • De aanwijssystematiek is geharmoniseerd met de CLP-verordening. Hierdoor wordt de oudere EU-wetgeving afgestemd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen.
  • De handhavingsmogelijkheden zijn aangepast. Naast het strafrecht kan nu ook bestuursrecht van toepassing zijn op overtredingen van de ARIE-regeling.
  • De ARIE-regeling sluit beter aanop het Brzo 2015.
  • De meldplicht is uitgebreid: ARIE-plichtige bedrijven moeten zich aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

Voldoen aan verplichtingen

Was de oude ARIE-regeling op je bedrijf van toepassing en blijf je ARIE-plichtig? Dan moet je bedrijf sinds 1 januari 2023 ook voldoen aan alle verplichtingen uit de herziene ARIE-regeling, met uitzondering van het opstellen van scenario’s en noodplan.

Wordt je bedrijf onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig? Dan geldt een implementatietermijn van één jaar, waarin slechts aan enkele verplichtingen hoeft te worden voldaan. Per 1 januari 2024 moet je bedrijf aan alle herziene verplichtingen voldoen.

Werkgevers moeten altijd zelf controleren of de ARIE-regeling op hun bedrijf of inrichting van toepassing is.

Wat is de ARIE?

De aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit. Deze regeling heeft als doel de gezondheid en veiligheid van werkenden te beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Mocht er toch iets misgaan, dan beperken de regels de gevolgen van een zwaar ongeval zo veel mogelijk. De ARIE-regeling spitst zich toe op bedrijven en inrichtingen waar een bepaalde hoeveelheid van bepaalde gevaarlijke stoffen op enig moment aanwezig is of kan zijn.

Meer informatie

Meer informatie – ook over het meldproces – is te vinden op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Scroll naar boven