Toolbox Preventie Toolboxmeeting Veiligheid

Een toolboxmeeting, waarom?

Een toolboxmeeting, waarom?

 
Naast gezondheidsrisico’s brengen Arbeidsongevallen grote onkosten met zich mee voor de werkgever en de maatschappij. Om medewerkers te beschermen en ongevallen te voorkomen, wordt er jaarlijks veel geld besteed aan PBM’s. Helaas gebruiken medewerkers deze vaak niet (goed). Het is daarom noodzakelijk dat medewerkers zich bewust zijn van de ernst en waarschijnlijkheid van ongevallen en de gezondheidsrisico’s die deze met zich meebrengen. Hiervoor is gedragsverandering nodig.
 

Wat is een toolboxmeeting?

 

Home | Toolbox Preventie Toolboxmeeting VeiligheidEen toolbox is een korte bijeenkomst over veiligheid. Overleg tussen de werkgever en de werknemers is een van de verplichtingen voor een VCA-certificatie. In de Arbowet wordt overleg op allerlei niveaus bedoeld, van management tot werkvloer. Het overleg op de werkvloer vindt plaats tussen de direct leidinggevende en de groep werknemers die hij aanstuurt

Oftewel een toolboxmeeting is een kort periodiek werkoverleg. Met als bedoeling iedereen bewust te maken van de verschillende veiligheidsaspecten en gevaren op en rondom de werkplek. Voor zowel het personeel als alle overige aanwezige mensen, om zo blijvende gedrags- en bewustzijnsveranderingen te realiseren en de veiligheid in een bedrijf te bevorderen. Leidinggevenden en uitvoerend personeel worden tijdens deze bijeenkomsten bewust gemaakt van de veiligheidsaspecten op de werkplek.  

Awareness

 

Toolbox meetings worden gehouden om goed gedrag te stimuleren.  Maar in de praktijk wordt een toolboxmeeting vaak ervaren als een saaie verplichting oftewel een verplicht nummer. Ook bestaat de inhoud vaak puur uit informatieoverdracht, als dat het enige doel is, is dat prima. Meestal verwacht men dat de informatieoverdracht vanzelf leidt tot bewustzijn en gedragsverandering maar meestal is dat niet zo.  Het logische gevolg is dat de toolbox in deze vorm niet motiverend werkt en al evenmin aanzet tot een veiliger manier van werken.

Om veilig te kunnen werken moet je voorgelicht en getraind zijn. De risico’s van bepaalde werkmethoden en machines/gereedschappen moeten bekend zijn en vooral de maatregelen, die de risico’s wegnemen. Veiligheidsinstructies zijn dus onlosmakelijk verbonden met werken. Het begrip ‘toolboxmeeting’ is eigenlijk hetzelfde; het komt voort uit een Amerikaans gebruik betreffende veiligheidsinstructie op de werkplek. Inmiddels wordt de toolboxmeeting ook in Nederland bij steeds meer bedrijven ingevoerd. Vooral ook doordat  ‘VCA- opdrachtgevers’ dit eisen.

Arbowet

De Arbowet artikel 8 zegt, dat een werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn werknemers doeltreffend worden ingelicht over de aard van hun werk, de daaraan verbonden gevaren en over de maatregelen om die gevaren te voorkomen of te beperken. Tevens staat in artikel 11 van de Arbowet, dat iedere werknemer verplicht is deel te nemen aan de aan hem aangeboden onderricht.

Waarom?

Een toolboxmeeting, waarom?

De bedoeling van een Toolboxmeeting is dat de medewerkers, tijdens een korte instructie, op de werkplek geïnstrueerd worden over de aspecten van hun werk die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en milieu.
Het doel is dus het geven van preventieve instructie over risico’s en gevaren van allerlei activiteiten en/of werkzaamheden. Deze vorm van overleg is bedoeld is voor alle medewerkers waarvoor de werkgever verantwoording draagt. Dat wil dus zeggen ook voor onderaannemers, inleenkrachten etc.

Waarover?

 

Een  toolboxmeeting kan over alles gaan wat met betrekking tot Arbo- en milieuzaken met het dagelijkse werk te maken heeft. De inhoud ligt dus niet vaste en kan zeer uiteenlopend zijn.

Een toolboxmeeting heeft meestal een specifiek onderwerp dat aan de orde komt.  Kies een actueel onderwerp. Het onderwerp van de toolbox moet aansluiten bij de werkzaamheden die worden uitgevoerd.
Talloze onderwerpen zijn mogelijk, u kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Incident bespreking/analyse
 • Orde & netheid (good housekeeping)
 • Voertuigveiligheid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ergonomie
 • Aanspreken op gedrag
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen
 • Gevaren routinematig werken

Hoe?

 

De sleutel tot een succesvolle toolbox meeting is interactie met medewerkers. Interactiviteit maakt de bijeenkomst levendiger, zodat medewerkers (moeten) opletten.

De kracht van het houden van goede toolboxen zit in het bespreken van werksituaties die directe impact hebben op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan recente ongevallen die kunnen hebben plaatsgevonden. Ook onveilige situaties en bijna ongevallen kunnen hierbij aan de orde komen

Om  enige structuur in het geheel aan te brengen is het aan te bevelen om steeds vaste en herkenbare onderwerpen terug komen. 
Vaste onderdelen van een toolboxmeeting kunnen zijn:

 • terugkoppeling naar een vorige toolboxmeeting
 • één relevant onderwerp
 • actuele milieuaspecten
 • melding, behandeling en voortgang ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en gevaarlijke situaties
 • rondvraag

Maar ook andere ad-hoc zaken kunnen aan bod komen, zoals bijvoorbeeld, nieuwe werknemers, nieuwe gereedschappen,  machines en materieel, afvoer gevaarlijke stoffen en arbeidsomstandigheden in het algemeen.

Veel bedrijven houden de toolboxmeeting minimaal eens per maand. Van iedere toolboxmeeting dient een verslag opgesteld te worden incl. een ingevulde presentielijst/ aanwezigheidsformulier. Met een goede registratie wordt inzichtelijk of iedereen regelmatig een toolboxmeeting bijwoont.

De direct leidinggevende leidt de toolbox- meeting en behandelt het onderwerp. De toolboxmeeting kan worden gehouden in bijv. de schaftgelegenheid, op de werkplaats, de werkplek, de personeelskantine, etc.. 

Meer informatie?

 

Wil u de toolbox liever uitsbesteden aan een profesional? 

Kijk dan eens naar onze Online Toolbox of boek een Toolboxmeeting die wij vervolgens bij u op locatie komen verzorgen. 

Scroll naar boven