Profiel preventiemedewerker

Het profiel voor de preventiemedewerker

“Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen, inspectie SZW roept op meer te investeren in veiligheidscultuur”

Het profiel voor de preventiemedewerkers sluit aan bij de indeling in risico’s op inPreventie, het platform ter ondersteuning van de preventiemedewerker. De quickscan selecteert automatisch de volgens de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA, uitgevoerd door TNO) meest voorkomende risico’s in de branche. Indien uw bedrijf andere kernrisico’s heeft, kunt u de kernrisico’s aanpassen.
 

Tijdsbesteding

 

De tijdsbesteding van een preventiemedewerker is erg afhankelijk van de specifieke context van het bedrijf. Onderstaand staat een indicatie van de tijdsbesteding voor de reguliere werkzaamheden, gemiddeld naar uren per week.  Indien de RI&E nog niet eerder is uitgevoerd, dient u rekening te houden met eenmalig extra uren voor het volledig uitvoeren van de RI&E:

 • 1-9 werknemers: 8-16 uur
 • 10-25 werknemers: 12-20 uur
 • 26-49 werknemers: 12-20 uur
 • 50-249 werknemers: 24-40 uur
 • 250+ werknemers: 40+ uur

Taken, kennis en vaardigheden

 

De genoemde taken, kennis, vaardigheden en rollen zijn gebaseerd op:

 • Arbowetgeving
 • STECR-leidraad
 • Kennisdossier Preventiemedewerker
 • Arbo-Informatieblad 44: De Preventiemedewerker
 • Beroepsprofiel Preventiemedewerker; BvAA
 • Arbocatalogi
 • Interviews met brancheorganisaties, beroepsvereniging, preventiemedewerkers, uitgevers en opleiders.

Basistaken

 

Meewerken aan of concrete bijstand bieden aan de werkgever bij:

 • Het invullen van de (branche)RI&E en maken Plan van Aanpak
   • Bewaken voortgang van de uitvoering van het Plan van Aanpak
   • Periodiek actualiseren van de RI&E en het Plan van Aanpak
  • Opstellen procedures en instructies
  • Voorlichting en onderricht
  • Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers
  • Melden arbeidsongevallen
  • Werkplekinspectie
  • Contactpersoon voor de arbodienst en arbeidsinspectie
  • Spin in het web bij arboproblemen en arbovragen
  • Adviseren van en samenwerken met de ondernemingsraad (OR)
  • Het formuleren en actualiseren van een arbobeleid
  • Het melden en onderzoeken van arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties (analyse)
  • Contactpersoon leveranciers en adviseurs
  • Coördinator Arbo/preventie (indien meerdere preventiemedewerkers)
  • De organisatie van de bedrijfshulpverlening
  • Uitvoeren en implementeren van het arbobeleid
  • Adviseren van en samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging (PVT)
 

Basiskennis en -vaardigheden

 

Basiskennis en inzicht in:

 • De bedrijfs- en productieprocessen en de risico’s, zoals vermeld in de RI&E
 • De te nemen maatregelen om de risico’s te verminderen of te voorkomen
 • Relevante arbowet- en regelgeving
 • De mogelijke ondersteunende diensten van (arbo)deskundigen
 • Het analyseren van informatie en hier een conclusie uit kunnen trekken.
 • Partijen die van belang zijn voor de arbeidsomstandigheden, zowel binnen als buiten de organisatie
 • De bedrijfsstructuur
 • Actuele ontwikkelen op het gebied van arbeidsomstandigheden
 • Communicatiemethoden, zowel schriftelijk als mondeling

Basisvaardigheden:

 
 • Bepalen welke arbo-onderwerpen relevant zijn voor de organisatie
 • Sociale vaardigheden, kunnen motiveren
 • Voor informatieoverdracht verschillende methoden kunnen toepassen
 • Het afstemmen van belangen met interne en externe betrokkenen
 • Het toepassen van de basis van projectmatig werken
 • De bedrijfsprocessen kunnen beschrijven en de daarbij behorende risico’s kunnen benoemen
 • De kwaliteit van de arbodienstverlening kunnen beoordelen
 • Het beschrijven van de bedrijfsprocessen en de risico’s die daarbij voorkomen
 • Het toepassen van relevante wet- en regelgeving
 • Het signaleren van afwijkingen en het voorstellen van verbeteringen
 • Gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren
 

Training Preventiemedewerker

 

Training preventiemedewerkerVolgens de Arbowet zijn alle bedrijven verplicht ten minste één van hun werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker.
In de wet staat dat het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten op de risico’s in het bedrijf, maar de overheid geeft niet precies aan hoe de werkgever/preventiemedewerker de preventie-taken precies moet invullen.
Veel preventiemedewerkers weten dan ook niet goed wat er van hen verwacht wordt.

Wilt u ook graag bovenstaande vaardigheden leren? Volg dan bij ons de praktische en interactieve training preventiemedewerker, waarmee u een solide basis legt voor uw werkzaamheden als preventiemedewerker.

Tijdens de training Preventiemedewerker leert u  alles wat u moet weten om o.a. een gedegen RI&E uit te kunnen voeren, hét startpunt voor de werkzaamheden van de preventiemedewerker. Deze training geeft u een stevig draagvlak om de taken van preventiemedewerker gedegen uit te kunnen voeren.

 

Praktische tips:


Kijk bij FAQ’s eens naar de meest gestelde vragen over de preventiemedewerker of kijk eens bij de onderstaande links;

Gratis te downloaden praktische hulp voor preventiemedewerkers Arboportaal
Informatie over gezond en veilig werken. Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips, nieuws en links naar relevante bronnen.

Zero Accidents Netwerk
Netwerk van bedrijven die de nul-ongevallenvisie nastreven en kennis en ervaring delen.
Branche-organisatie
Veel branche-organisaties geven informatie over specifieke risico’s en maatregelen in de branche.
 
 
Scroll naar boven