PLANuari RIE RI&E Preventie-jaarplan Preventiemedewerker Jaarplan

PLANuari; Veilig en gezond werken met het Preventie-jaarplan!

PLANuari

 
Een Preventie-jaarplan geeft je overzicht en houvast over de geplande actie’s en doelen die horen bij de taken als preventiemedewerker. Het gaat dan om taken die tot doel hebben om ongevallen en verzuim te voorkomen.
 

Hoe, wat moet erin?

Een Preventie-jaarplan opstellen is eenvoudiger en nuttiger dan je denkt.
In de functieomschrijving preventiemedewerker staat al beschreven welke verantwoordelijkheden jou toebehoren, deze kunnen samen met het plan van aanpak als leidraad dienen voor het preventie-jaarplan.  Indien de functieomschrijving (nog) niet is opgesteld is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan!

RI&E als basis

Daarnaast moet iedere organisatie beschikken over een goede en complete RI&E.
Voor het ene bedrijf is dit complexer dan voor het andere bedrijf. Sommige volstaan met alleen een basis-RI&E welke door de preventiemedewerker uitstekend zelf uit te voeren is. Maar voor andere grotere of complexere organisaties kan het uitvoeren van een RI&E te ingewikkeld zijn. Dan kan een externe deskundige worden ingeschakeld voor deskundige ondersteuning of wordt de RI&E volledig uitbesteed aan een externe deskundige. In zo’n geval zal de preventiemedewerker alleen de coördinatie voor zijn rekening nemen.
Vervolgens speelt de preventiemedewerker een belangrijke rol bij de follow-up van de RI&E waarmee de RI&E actueel gehouden wordt. De taken van de preventiemedewerker verschillen dan ook per bedrijf.

Follow-up

PLANuari RIE RI&E Preventiejaarplan Preventiemedewerker Jaarplan

Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de afspraken die u heeft gemaakt nagekomen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die u wellicht in uw plan van aanpak moet verwerken? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze meer prioriteit geven aan plannen die u al gemaakt had.

Plan van Aanpak

Ook wanneer u nieuwe investeringen wilt gaan doen of veranderingen in de manier van werken aanbrengt is het vaak wijsheid uw plan van aanpak erbij te pakken. Wellicht dat daarmee gelijk bepaalde risico’s ook voorkomen kunnen worden. Dan slaat u twee vliegen in een klap. Bovendien geeft uw plan van aanpak u zicht op de kosten en de baten van elke maatregel. Zo kunt u dus beter een afweging maken tussen alternatieven.

Het plan van aanpak vormt dus  samen met de functieomschrijving grotendeels de basis van een preventie-jaarplan.

O.a. de onderstaande taken kunnen in een jaarplan opgenomen en gepland worden

  • De uitvoering en/of follow-up van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • samenwerking met en advies aan de ondernemingsraad
  • de samenwerking met de bedrijfsarts aan preventie
  • het verzorgen van voorlichting en onderricht
  • betrokken bij de opzet van een arbomanagementsysteem
  • registratie en onderzoek van ongevallen
  • het beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers in de organisatie.

Zorg er wel voor voor de dat de follow-up van de  RI&E niet alleen een jaarlijks terugkeerde activiteit is! Ook wanneer er grote aanpassingen in het bedrijf plaatsvinden, moet u de RI&E ook aanpassen. Zoals bijv. bij een verbouwing, een interne verhuizing, nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie. Zo blijft de RI&E een ‘levend’  document.

 

De Werkgever

 

De werkgever is en blijft (eind)verantwoordelijk voor gezond en veilig werken binnen zijn organisatie. Het is de taak van de ondernemingsraad om het beleid daarover te toetsen. En waar nodig de werkgever hierop aan te spreken. Die beide partijen kunnen de preventiemedewerker bij de uitvoering van hun taak om advies vragen. De preventiemedewerker hoeft geen deel uit te maken van ondernemingsraad of het management. 

Scroll naar boven