Verhoging boetes RI&E Inspectie SZW

Verhoging boetes RI&E

Verhoging boetes RI&E

 

De verhoging van de boetes RI&E behoort tot een van de speerpunten van het Arbobeleid. Op 14 februari j.l. gaf staatssecretaris Tamara van Ark met een brief aan de Tweede Kamer haar reactie op de Arbobalans 2018 die werd opgesteld door TNO.

 

In deze brief heeft zij het onder meer over het aanscherpen van enkele speerpunten van haar huidige beleid.  De speerpunten zijn:

 • “Het terugdringen van arbeidsongevallen”
 • “Het terugdringen van beroepsziekten”
 • “Toereikende arbeidsgerelateerde zorg”
 • “Achterblijvende naleving en boetes”

Aanscherpen beleid

 

Bij het niet naleven van de Arbowet horen boetes. Zo staat in de Arbowet dat elk bedrijf verplicht is een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met Plan van aanpak uit te voeren. Op het niet hebben van de RI&E stond al een boete. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nu voornemens deze boete te verhogen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Ark stelt dat de RI&E de basis vormt voor het waarborgen van gezond en veilig werken, samen met het bijbehorende Plan van aanpak. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft ze onder andere dat het ontbreken in veel bedrijven van een RI&E een aandachtspunt is omdat hiermee de basis voor preventiemaatregelen ontbreekt. De naleving van deze verplichting uit de Arbowet kan en moet volgens haar beter.

De boetes bij de Arbowet gaan omhoog

 

Volgens de Arbobalans 2018 van TNO heeft slechts 45% van de organisaties een RI&E. Het zijn vooral grotere organisaties die een RI&E hebben opgesteld. Van Ark wil daarom bedrijven ondersteunen bij het uitvoeren van een RI&E. Daarbij wil ze de boetes voor het niet beschikken over een RI&E van maximaal €3.000 naar maximaal €4.500 voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers betreft de hoogte van de boete 10% van het normbedrag. En het is niet alleen het niet hebben van een Risico-inventarisatie en -evaluatie waarvan de boete wordt verhoogd. Ook voor het ontbreken van de bijbehorende Plan van Aanpak gaat de boete omhoog: van €750 naar €3.000. Het Plan van Aanpak vervult volgens de staatssecretaris namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. Heeft u geen RI&E Plan van aanpak? Dan kunt u direct een boete krijgen in plaats van eerst een waarschuwing.

Achterblijven naleving

 

De Arbobalans laat zien dat een algemeen bekende verplichting zoals de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bij veel bedrijven nog niet op orde is. In de Arbobalans werd geconstateerd dat slechts zo’n 45% van alle bedrijven een RI&E heeft. Dat wil dus zeggen dat zo’n 55% deze verplichting niet goed naleeft.

De RI&E is de basis voor een goed beleid voor gezond en veilig werken. Zonder een goede basis is het haast niet mogelijk om een goed beleid te voeren. Dit leidt ertoe dat er onvoldoende veilig en gezond gewerkt wordt. Het gevolg: arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Verhoging boetes

 

De staatssecretaris wil enerzijds de bedrijven meer steun bieden bij het naleven van de verplichting tot het uitvoeren van een RI&E. Dit zal met name gebeuren door voorlichting en het aanbieden van tools. Anderzijds gaat zij de boetes voor het niet naleven van deze verplichting verhogen.

 • De boete voor het onvoldoende naleven van de verplichtingen met betrekking tot de RI&E voor bedrijven met 500 of meer werknemers stijgt van maximaal €3.000 naar maximaal €4.500.
 • De hoogte van de boete is voor bedrijven met:
   • minder dan 5 werknemers 10%;
   • 5-9 medewerkers 20%;
   • 10-39 medewerkers 30%;
   • 40-99 medewerkers 50%;
   • 100-249 medewerkers 60%;
   • 250-499 medewerkers 80% van dit bedrag.
 • De boete voor het ontbreken van een Plan van Aanpak om de risico’s uit de RI&E aan te pakken gaat flink omhoog: van €750 naar €3.000.
 • Het ontbreken van een RI&E of een Plan van Aanpak wordt aangemerkt als een overtreding met directe boete (ODB). De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.
 • Als het onderwerp gevaarlijke stoffen onvoldoende aandacht krijgt in de RI&E (niet voldoen aan Arbobesluit 4.2,4.2a en 4.13) gaan de boetes een categorie omhoog en zullen tussen de €1500 en €4500 bedragen.

Het verhogen van de boetes is een van de manieren om het belang van de Risico-inventarisatie en -evaluatie onder de aandacht te brengen bij de werkgever. Van Ark wil daarbij voorlichting en ondersteuning aan bedrijven geven bij het uitvoeren van een RI&E middels het Steunpunt RI&E en branche RI&E-instrumenten.

Ondersteuning nodig bij het opstellen van RI&E?

 

Heeft u ondersteuning nodig bij het opstellen van de RI&E of geeft u dit liever helemaal uit handen? Wij helpen u hier graag mee. Vraag vrijblijvend een offerte aan, of lees meer informatie over de RI&E.

Bronnen: Rijksoverheid, Wetten.overheid

Scroll naar boven